Teisinė informacija

Atnaujinta: Trečiadienis, 19 Gruodis 2018

NUOSTATAI


IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 23 D.
SPRENDIMO NR. T1-225 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PASVALIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 25 d. Nr. T1-90 Pasvalys

VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS  ATOSTOGŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

APRŪPINIMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VADOVĖLIAIS,  UGDYMO PRIEMONĖMIS IR PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS  (TĖVŲ ĮNAŠŲ) UŽ KIEKVIENĄ VAIKŲ LANKYTĄ IR PRALEISTĄ DIENĄ PANAUDOJIMO TVARKA

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

TARYBOS NUOSTATAI

 DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ ETIKOS NORMOS (NAUJA REDAKCIJA)

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

NUSISKUNDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

INCIDENTŲ REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93 Vilnius


PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PASVALIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE

„LIEPAITĖ“ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 18 d. Nr. DV-28 Pasvalys 


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS 2017 


 KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS


 


SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS


 VIDAUS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2017 M.


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 Vilnius

ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 Vilnius

DĖL VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJOS „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“ PATVIRTINIMO 2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015 Vilnius