Teisinė informacija

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 24 Sausio 2019

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" NUOSTATAI 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" TARYBOS NUOSTATAI

 DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ETIKOS NORMOS (NAUJA REDAKCIJA)

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

INCIDENTŲ REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

NUSISKUNDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 Vilnius

ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 Vilnius

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PASVALIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE

„LIEPAITĖ“ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 18 d. Nr. DV-28 Pasvalys 

Higienos normos

Higienos normos

 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atkreipia dėmesį į ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų dėmesį, kad 2016 m. liepos 19 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-947 pakeisti Lietuvos higienos normoje nustatyti reikalavimus dėl skiepų vaikams, einantiems į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016-06-23 INFORMACIJA

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93 Vilnius

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRŲ ĮSTAIGOS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMŲ HN 75: 2010 "ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI" PATVIRTINIMO

 

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 Plačiau

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 Plačiau

Mokesčio už vaikų išlaikymą tvarka

Mokesčio už vaikų išlaikymą tvarka

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 23 D.
SPRENDIMO NR. T1-225 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PASVALIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 25 d. Nr. T1-90 Pasvalys

 Plačiau

Pedagogų, vadovų kvalifikacija

Pedagogų, vadovų kvalifikacija

PEDAGOGŲ, VADOVŲ KVALIFIKACIJOS 2019 M. TOBULINIMO PLANAS

Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai

 Plačiau

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

ĮSAKYMAS DĖL  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS  ATOSTOGŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

APRŪPINIMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VADOVĖLIAIS,  UGDYMO PRIEMONĖMIS IR PAJAMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS  (TĖVŲ ĮNAŠŲ) UŽ KIEKVIENĄ VAIKŲ LANKYTĄ IR PRALEISTĄ DIENĄ PANAUDOJIMO TVARKA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Plačiau

Smurto ir patyčių prevencija

Smurto ir patyčių prevencija

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 Plačiau

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS ( 2017-08-28 NR. DV-42)           

 PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,LIEPAITĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2018-02-07 DV-6

Vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimas

Vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimas

VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO  ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį ,,Liepaitė

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį ,,Liepaitė"

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

 Plačiau

Vidaus kokybės įsivertinimas

Vidaus kokybės įsivertinimas

 VIDAUS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2017 M.

Plačiau