MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

 MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASVALIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ“ TVARKOS APRAŠAS 2020-08-28 DV-43

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ PASVALIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ“, VYKDANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS 2019 m.

2019 m. birželio 26 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2021-09-30)

   APRŪPINIMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VADOVĖLIAIS IR UGDYMO PRIEMONĖMIS IR SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ (TĖVŲ ĮNAŠŲ) UŽ KIEKVIENĄ VAIKŲ LANKYTĄ IR PRALEISTĄ DIENĄ PANAUDOJIMO TVARKA

 

 
Grupės pavadinimas Pusryčiai (Eur) Pietūs (Eur) Pavakariai (Eur) Iš viso(Eur)
Lopšelio grupės vaikams 0,45 0,83 0,38 1,66

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams

0,53

0,94

0,38

1,85

 
MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

8. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo programas, Ugdymo įstaigose moka 50 proc. nustatyto mokesčio už vaikų maitinimą dydžio, jei:
8.1. vaikai turi nustatytą vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;
8.2. vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (nuo pašalpos skyrimo mėnesio pateikus prašymą) gauna socialines pašalpas;
8.3. vaikai ugdomi savaitinėse grupėse ir priklauso socialinės rizikos grupei (mokamos jiems priklausančios pašalpos), pagal Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas;
8.4. šeima augina tris ir daugiau vaikų;
8.5. kai tėvai (tėvas arba motina) atlieka privalomąją karo tarnybą.
9. Mokestis nemokamas, pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir (ar) pateiktus dokumentus, jeigu vaikas nelanko Ugdymo įstaigos dėl šių priežasčių:
9.1. dėl vaiko ligos (pagal medicininę pažymą);
9.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų metu (pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir pažymą);
9.3. vasaros sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.);
9.4. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą);
9.5. esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, epidemijai, karantinui, stichinių nelaimių metu;
9.6. jeigu Ugdymo įstaigose vyksta remonto darbai ir nėra sudarytų sąlygų vaikams ugdytis.
10. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ugdymo įstaigą. Kiekvienais metais iki rugsėjo 30 dienos tikslinamos aplinkybės, dėl kurių turi būti taikoma lengvata, pateikiant dokumentus. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikyta lengvata, ne vėliau kaip per mėnesį, pateikiami nauji dokumentai. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka.

 

 

Peržiūros: 5421