Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190623051
Skambinkite
+370 451 51 629; +370 451 53 507
Dirbame
Pirmadieniais - Penktadieniais 7:00-17:30
 • Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“

  Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“

  Apie mus: istorija, galerija, apdovanojimai

  Skaityti...
 • Konkursai, parodos

  Konkursai, parodos

  Plačiau...
 • Projektai

  Projektai

  Plačiau...

 Mokestis už darželį

 Mokinių nemokamo maitinimo lopšelyje-darželyje „Liepaitė" tvarkos aprašas 2020-08-28 DV-43

Mokesčio už vaikų ugdymą Lopšelyje-darželyje ,,Liepaitė" tvarkos aprašas 2022-05-30 DV-83 (įsigalioja nuo 2022 m. birželio 1 d.)

2019 m. birželio 26 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-06-01)

   APRŪPINIMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VADOVĖLIAIS IR UGDYMO PRIEMONĖMIS IR SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ (TĖVŲ ĮNAŠŲ) UŽ KIEKVIENĄ VAIKŲ LANKYTĄ IR PRALEISTĄ DIENĄ PANAUDOJIMO TVARKA 


Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, moka:

1. nustatytą 1, 2 ar 3 kartų per dieną maitinimo mokestį už kiekvieną lankytą ir už nelankytą, bet nepateisintą dieną;

2. 10 Eur mokestį už aplinką. Mokesčio dydis nepriklauso kiek dienų per savaitę vaikas lankė Lopšelį-darželį ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama ugdymo sutartis.

 
Grupė Pusryčiai (Eur) Pietūs (Eur) Pavakariai (Eur) Iš viso(Eur)
Lopšelio grupės vaikams 0,72 1,06 0,40 2,18
Darželio grupės vaikams 0,94 1,30 0,46 2,70
Priešmokyklinės grupės vaikams, lankantiems visą dieną ir negaunantiems nemokamo maitinimo    0,94 1,30  0,46  2,70 
Pritaikyta maitinimas, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus* Pagal faktines išlaidas Pagal faktines išlaidas Pagal faktines išlaidas Pagal faktines išlaidas

*Tėvams (globėjams), pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) ir užpildžius prašymą, mokestis už vaikų maitinimą skaičiuojamas pagal faktines tos dienos maitinimo išlaidas, bet ne mažesnes nei nustatyta lopšelio, darželio (priešmokyklinės) grupės vaikams.


Mokesčio už vaikų maitinimą lengvatų taikymas

1. Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo programas, Lopšeliui-darželiui moka 50 proc. nustatyto mokesčio už maitinimą dydžio, jei:

1.1. vaikai turi nustatytą vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;

1.2. vaikų tėvai (globėjai) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą gauna socialines pašalpas (pagal prašymą);

1.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (pagal prašymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą / pažymą apie vyresnių nei 16 metų vaikų mokymąsi);

1.4. kai tėvai (tėvas arba motina) atlieka privalomąją karo tarnybą (pagal prašymą ir  pažymą);

1.5. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis nei 40 procentų darbingumo lygis (pagal prašymą ir medicininę pažymą).

2. Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko Lopšelio-darželio dėl šių priežasčių:

2.1. dėl vaiko ligos (pagal tėvų prašymą);

2.2. tėvų (globėjų) atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą);

2.3. vasaros sezono metu (birželio–rugpjūčio mėn.)(pagal prašymą);

2.4. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą);

2.5. esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, epidemijai, karantinui, stichinių nelaimių metu;

2.6. jeigu Švietimo įstaigose vyksta remonto darbai ir nėra sudarytų sąlygų vaikams ugdytis;

2.7. jeigu priešmokyklinio amžiaus vaikas nelanko ugdymo įstaigos mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų metu;

2.8. kai tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį (pagal prašymą ir pažymą);

2.9. kai tėvai (globėjai) yra izoliacijoje (pagal prašymą).

3. Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas:

3.1. jei vaikui Administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

3.2. Savivaldybės teritorijoje apgyvendintiems užsieniečių vaikams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

4. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į Lopšelį-darželį. Kiekvienais metais iki rugsėjo 25 dienos tikslinamos aplinkybės, dėl kurių turi būti taikoma lengvata, pateikiant dokumentus. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikyta lengvata, ne vėliau kaip per mėnesį, pateikiami nauji dokumentai. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka.

 

 

Vilties g. 10, 39133 Pasvalys, Lietuva

Dirbame

 • Pir. – Penkt. :
  7.00 - 17.30 pm
Mums skambinkite
8 451 51 629
8 451 53 507
Susisiekite su mumis