Skambinkite
8 451 51 629; 8 451 53 507
Dirbame
Pirmadieniais - Penktadieniais 7:00-17:30

icons8 home

Mokyklų pagalba darbingiems tėvams 

Projektas baigtas 2013 m.

ES PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ PAGALBA DARBINGIEMS TĖVAMS"

PASVALIO DARŽELIO – MOKYKLOS „LIEPAITĖ“
NEMOKAMOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS

N U O S T A T A I

BENDROSIOS NUOSTATOS
GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI
4. Grupę sudaro 1-4 klasių mokiniai.
5. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą bei Projekte numatytus dokumentus.
6. Sudaroma grupės paslaugos teikimo sutartis tarp mokinių tėvų/globėjų ir įstaigos direktoriaus.
7. Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktorius.
8. Grupės veikla grindžiama šiais nuostatais.

GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Grupės veikla vykdoma 2009 m. spalio 1 d. – 2013 m. kovo 1 d. laikotarpiu.
10. Grupės darbo laikas - nuo 12.00 val. iki 18.00 val. mokymosi dienomis, 9.00 val. -18.00 val. mokinių atostogų laikotarpiu.
11. Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su direktoriumi grupės dienotvarkę.
12. Mokinius tėvai/globėjai privalo pasiimti iš grupės iki 18.00 val.

GRUPĖS FUNKCIJOS
13. Grupėje dirbantys pedagogai organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.
14. Planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.
15. Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.
16. Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
17. Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
18. Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje bei valgyklą pietums ir pavakariams.
19. Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Nuostatai įsigalioja pritarus darželio-mokyklos „Liepaitė“ tarybai.
21. Esant reikalui nuostatai gali būti keičiami ar papildomi šalių susitarimu.

DĖL NEMOKAMOS PAILGINTOS GRUPĖS
Šis pasiūlymas susijusęs su 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K priemonės ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ES lėšomis finansuojamo Vilniaus Vilkpėdės darželio – mokyklos paramos projekto „Mokyklų parama darbingiems tėvams“ veiklų įgyvendinimu.
Mūsų mokykla nuo 2009-10-01 iki 2012-09-01 ES lėšomis steigia vieną nemokamą pailgintą grupę asmenų, kurie dėl darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo nedirba arba patiria materialinių sunkumų, vaikams. Grupėje dirbs pedagoginį išsilavinimą turintys auklėtojai.
Ši paslauga gali būti teikiama:
Vienišai motinai (ar tėvui) auginančiai vaikus (vieną ir daugiau), dirbančiai pagal darbo sutartį arba registruotai darbo biržoje, kurios vidutinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1050 Lt/mėn.
Norėdami pasinaudoti siūloma paslauga, turite užpildyti prašymą bei kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2009 m. spalio10 d. mokyklos administracijai pristatyti:
1. Vienišos motinos ar tėvo statusą įrodančio dokumento kopiją (vienišos motinos/tėvo pažymos, ištuokos liudijimo ar vieno iš tėvų mirties liudijimo);
2. Bedarbio pažymėjimo kopiją arba trijų paskutinių mėnesių pajamų pažymą iš darbovietės;
3. Jei per 3-jų mėn. laikotarpį kreipėtės į Socialinės paramos centrą dėl paramos vaikui skyrimo – vietoj 2 punkte nurodytų dokumentų, šios įstaigos pažymą apie socialinės paramos skyrimą.
Išnagrinėjus pateiktus dokumentus, būsite pakviesti pasirašyti sutartį.

Vilties g. 10, 39133 Pasvalys, Lietuva

Dirbame

  • Pir. – Penkt. :
    7.00 - 17.30 pm
Mums skambinkite
8 451 51 629
8 451 53 507
Susisiekite su mumis