Skambinkite
8 451 51 629; 8 451 53 507
Dirbame
Pirmadieniais - Penktadieniais 7:00-17:30

icons8 home

Maža gimti žmogumi-juo dar reikia tapti

ETNINIO UGDYMO PROGRAMA ,,MAŽA GIMTI ŽMOGUMI-JUO DAR REIKIA TAPTI",

SKIRTA IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKAMS

 

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas ( 1999 m. rugsėjo mėn. 21 d. ) įgalina integruoti etninę kultūrą į švietimo sistemą ir taip ugdyti tautinę vaikų savimonę, pagarbą savo kultūrai, skatina norą perimti ir vystyti ją. Tai lemia reikšmingas etninės kultūros (toliau EK) bruožas – jos gyvybingumas, nes nuolat atnaujinama ji ir šiandien reiškiasi įvairiomis formomis, padedančiomis išsaugoti tautinį identitetą.

Šiandien galime tik pasvajoti, kad vaikas etninės kultūros pradmenis gautų šeimoje. Kaip niekada anksčiau, daugelyje šeimų bet kokios kultūrinės vertybės yra podukros vietoje. Tik retoje šeimoje dvasinis mūsų protėvių palikimas yra vertinamas, puoselėjamas ir perduodamas vaikams. Todėl pedagogas tampa bene vieninteliu etninės kultūros pradmenų ugdytoju, jos saugotoju ir skleidėju.

Manoma, kad vaikas pirmąsias etnines žinias ir tautiškumo pajautimą gali įgyti nuo mažų dienų, kada jis yra imliausias intelekto, kūrybos, jausminio gebėjimo ugdymui ir lavinimui. Darželio pedagogės, kurdamos programas, planuodamos ugdomąją veiklą, didžiąją dalį medžiagos susirenka pačios iš įvairių etnologinių ir folklorinių šaltinių. Ugdymo turinį planuoja kalendorinių švenčių, papročių, tradicijų diktuojamomis temomis.

Mūsų darželio-mokyklos VIZIJA: Darželis-mokykla - etnokultūros centras, todėl siekiant vaikus supažindinti su lietuvių etnine kultūra, tradicijomis, papročiais, apeigomis sudarėme etninio ugdymo programą „Mažą gimti žmogumi-juo dar reikia tapti“.

Programoje sieksime:

1) vadovaujantis vaikų amžiaus tarpsnių raidos ypatumais ir ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystės taku“ vertybinėmis nuostatomis, nuosekliai išdėstyti ugdymo vyksmą (šventės, papročiai, pažintinė-tiriamoji veikla, vaikų kūryba ir saviraiška kiekvienu metų laiku);

2) susisteminti smulkiąją tautosaką.

TIKSLAS

Skatinti vaiką ugdytis tautinę savimonę, gerbti etninę kultūrą.
Ugdyti norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką.
Rasti tinkamiausius etninio ugdymo būdus, priemones, atsižvelgiant į vaiko amžių.

UŽDAVINIAI

integruoti etninę kultūrą į bendrąjį ugdymo turinį per vaikui pažįstamą aplinką: šeimą, namus, gimtąjį miestą, gimtajį kraštą
ugdyti tautinę savimonę ir pagarbą savai etninei kultūrai.
ugdyti pagarbų santykį su gamta, remiantis protėvių požiūriu į žmogų supančią aplinką.
skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant bei puoselėjant liaudies meno tradicijas (muziką, šokį, dailę).
plėsti etninio muzikavimo ir kolektyvinės kūrybinės veiklos patirtį, lavinti grožio pojūtį, vaizduotę.
stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką, perimant etninės kultūros tradicijas.

LAUKIAMI REZULTATAI

Vaikai įgys pirmąsias etnines žinias ir tautiškumo pajautimą;
Žinos savo etninę kilmę;
Ugdysis vaikų bendruomeniškumo jausmas.
Šeimos aktyviai dalysis sukaupta kultūrine patirtimi bei vertybėmis.
Vaikai susipažins su šventėmis, lietuvių liaudies tradicijomis, žaidimais, dainomis, tautosaka, įgaus doros pagrindus.
Supažins su gamtos reiškiniais, joje vykstančiais kaitos procesais.
Susipažins su protėvių gyvensenos, pasaulėjautos ir kūrybos ypatumais.
Nuo mažumės ugdysis vaikų ekologinis mąstymas: vertybe laikys švarų orą ir vandenį, gamtos ir namų aplinkos grožį.
Savo kalbą praturtins smulkiosios tautosakos pavyzdžiais ( mįslėmis. patarlėmis, senosiomis pasisveikinimų bei palinkėjimų formomis, gamtos garsų pamėgdžiojimais ir kt.)

Vilties g. 10, 39133 Pasvalys, Lietuva

Dirbame

  • Pir. – Penkt. :
    7.00 - 17.30 pm
Mums skambinkite
8 451 51 629
8 451 53 507
Susisiekite su mumis