Skambinkite
8 451 51 629; 8 451 53 507
Dirbame
Pirmadieniais - Penktadieniais 7:00-17:30

icons8 home

Etninio ugdymo programa 1-4 klasėms

Etnomuzikinė kryptis

 ĮVADAS 

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas ( 1999 m. rugsėjo mėn. 21 d. ) įgalina integruoti etninę kultūrą į švietimo sistemą ir taip ugdyti tautinę moksleivių savimonę, pagarbą savo kultūrai, skatina norą perimti ir vystyti ją. Tai lemia reikšmingas etninės kultūros (toliau EK) bruožas – jos gyvybingumas, nes nuolat atnaujinama ji ir šiandien reiškiasi įvairiomis formomis, padedančiomis išsaugoti tautinį identitetą (Bendrojo lavinimo mokyklos programos. Etninės kultūros pagrindai. – V.,2000).

 

Ši programa susideda iš 2 dalių:

I dalis- „Lietuvių liaudies šventės“: suskirstyta metų laikais.

II dalis- Etnomuzikinė kryptis: suskirstyta 1-4 klasėms.

 

TIKSLAS

Perteikti mokiniams etninį muzikavimą, supažindinti su kitų Lietuvos etninių regionų savitumais, kalendorinių švenčių, darbo, žmogaus gyvenimo būdo tradicijomis ir papročiais. Vadovaujantis Aukštaitijos regiono etniniu – muzikiniu paveldu, ugdyti mokinių etninį savitumą.

UŽDAVINIAI

Ugdyti tautinę savimonę ir pagarbą savai etninei kultūrai.
Padėti mokiniams suvokti tradicijų perėmimo, jų vystymo prasmę, šiuolaikinėje visuomenėje, ugdyti poreikį dalyvauti šiame procese.
Skatinti domėjimąsi ir pagarbą kitų tautų kultūroms.
Aktualizuoti savas etnines dorines normas puoselėjančias dvasingumą.
Ugdyti pagarbų santykį su gamta, remiantis protėvių požiūriu į žmogų supančią aplinką.
Papildyti mokinių žinias bei patirtį integruojant etninės kultūros reiškinius į kitų mokomųjų dalykų tematiką ( lietuvių kalbos, muzikos, dailės, pasaulio pažinimo, šokio, etikos).
Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant bei puoselėjant liaudies meno tradicijas (muziką, šokį, dailę).
Plėsti etninio muzikavimo ir kolektyvinės kūrybinės veiklos patirtį, lavinti grožio pojūtį, vaizduotę.
Skatinti norą vaikui pačiam rinkti tautosaką it kitas etninės kultūros vertybes iš savo artimųjų – senelių, prosenelių, vėliau pateikiant šią medžiagą klasėje.

ETNINIO UGDYMO SRITYS

Lietuvių liaudies menas ( muzika, šokis, tautosaka, dailė ) ir jo simboliai.
Senoji religija ir mitologija.
Šeimos kalendorinės šventės.
Tradicinės dorovinės normos.
Kosmologija, kalendorius.
Gamtojauta, etnoekologija.
Meteorologija.
Šeimos gyvenimo tradicijos ir buitis.
Senieji darbai ir amatai.
Apranga.
Maistas.


ĮGYJAMI GEBĖJIMAI, VERTYBINĖS NUOSTATOS, ĮGŪDŽIAI 

Suvoks savo krašto ir kitų tautų tradicinės kultūros vertę;
Sieks giliau pažinti bei perimti savas etnines tradicijas;
Žinos savo etninę kilmę;
Skirs Lietuvos etninių regionų pagrindinius specifinius bruožus;
Susipažins su protėvių gyvensenos, pasaulėjautos ir kūrybos ypatumais;
Jaus senosios ir krikščioniškosios religijų skirtumus ir darną šių dienų papročiuose;
Jaus poreikį tobulėti, naudojant tradicinį paveldą, protėvių patirtį;
Jaus etninio muzikavimo stiliaus ypatumus, mokės įvairių žanrų dainų, ratelių bei nesudėtingų šokių;
Savo kalbą praturtins smulkiosios tautosakos pavyzdžiais ( mįslėmis. patarlėmis, senosiomis pasisveikinimų bei palinkėjimų formomis, gamtos garsų pamėgdžiojimais ir kt. ), gebės improvizuoti, pasinaudos tradicinėmis formulėmis;
Gebės ruoštis ir dalyvauti etniniuose renginiuose, šventėse, suvoks jų simboliką prasmę; mokės įvairių švenčių burtų, oracijų ir ištarmių tinkančių Užgavėnėms, Kaziuko mugei ar kitoms šventėms;
Stiprins ryšį su jį siejančia gamta, remdamiesi etnoekologinėmis nuostatomis: pagarba, išsaugojimu, globa;
Stebėdami pokyčius gamtoje sies juos su žmogaus ir gyvūnijos gyvenimo ritmais;
Pritaikys liaudies meteorologines žinias;
Naudosis elementariomis liaudies medicinos priemonėmis, pvz.: Vaistiniais augalais bei kitomis gamtos dovanomis.

LIETUVIŲ LIAUDIES KALENDORINĖ ŠVENTĖS

01 pirmas jaunas mėnuo – Kumeliuko krikštynos. Kirmių diena.

10-25 Pusiaužiemis

02-02 Pirmoji Perkūno šventė.

02-03 Eglės diena.

02-05 Duonos diena.

02-24 Vyturio diena.

02 arba 03 Užgavėnės.

03-04 Amatų diena, Varnėno šventė.

03-10 Keturiasdešimties paukščių diena.

03-19 Pempės diena.

03-21 Pavasario lygiadienis.

03-25 Gandro diena.

03 arba 04 Velykos, Atvelykis.

04-04 Vagos diena.

04-23 Jurginės. Gyvulių augintojų šventė.

04-25 Pavasario sambariai.

06 Vasaros sutiktuvės ( Sekminės).

06-24 Rasos ( Joninių šventė).

07-26 Prapjovos. Duonos šventė.

08-10 Perkūno diena.

08-15 Žolinė.

08-24 Gandrų palydos.

09-08 Sėmenė.

09-21 Rudens lygiadienis.

09-29 Dagos šventė.

09-29 iki 11-11 Ilgės ( vėlių metas).

11-02 Vėlinės.

11-11 Ožio diena.

11-28 Advento pradžia.

10-04 Pirmojo sniego diena.

12-06 Gyvulių diena.

12-13 Šviesos diena.

12-21 Saulėgrįža.

12-24 Kūčios.

12-25,26 Šviesos diena.

Vilties g. 10, 39133 Pasvalys, Lietuva

Dirbame

  • Pir. – Penkt. :
    7.00 - 17.30 pm
Mums skambinkite
8 451 51 629
8 451 53 507
Susisiekite su mumis